Informace o zpracování osobních údajů

Letní dětský tábor Vlčice I > Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v YMCA Jindřichův Hradec

YMCA Jindřichův Hradec, IČ: 26530406 se sídlem Bratrská 129/IV, Jindřichův Hradec., email: jh@ymca.cz (dále též YJH) je správcem osobních údajů. Ohledně osobních údajů o členech je YMCA Jindřichův Hradec společný správce spolu s YMCA v ČR, IČ: 00499498, se sídlem Na Poříčí 12, Praha 1, email: sekretariat ymca.cz.

1) Zpracovávané údaje a účely zpracování

YJH shromažďuje osobní údaje o svých členech a účastnících akcí, které pořádá. Zpracovává zejména identikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, email, ...) a to o všech svých členech a účastnících akcí a rodičích nezletlých účastníků pro účely pořádání a dokumentace akcí (např. táborů), vedení evidence členů a účetnictví.

Pro účely pořádání dětských táborů a podobných akcí zpracovává YJH navíc údaje o zdravotním stavu vyžadované zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (posudky lékaře, zdravotnický deník). Tyto údaje nejsou zpřístupněny mimo YMCA Jindřichův Hradec.

Hnutí YMCA rozlišuje běžné a činné členství. Činní členové mimo jiné vyjadřují ve slibu činného člena své křesťanské náboženské vyznání. Aby YJH rozlišila členy , musí evidovat údaje o typu členství a text slibu. Tyto údaje nejsou zpřístupněny mimo subjekty společných správců.

Pokud jste zaslali nějakou platbu, YJH eviduje pro účely účetnictví údaje o této platbě (např. odchozí účet a údaje, které jste k platbě zadali).

Uvedené údaje jsou dále zpracovávány za účelem Vás informovat o dění v YMCA, nabídky aktuálních akcí, brigád, zahraničních, jazykových pobytů, dobrovolnických aktvit, občanských výzev týkající se celosvětového hnut YMCA , což tvoří oprávněný zájem YJH a to i po skončení akce, které jste se účastnil/a.

YMCA v ČR jako společný správce údajů o členství za účelem evidence členů zpracovává identikační, kontaktní údaje členů a rozlišení na běžné a činné členy.

2) Právní základ zpracování

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů nebo údajů Vašich nezletlých dět: (a) jako členů je členský vztah vůči YJH a vůči YMCA v ČR; (b) jako účastníků akcí je Váš vztah účastníka akce k YJH jako k organizátorovi akce; (c) týkající se zdravotního stavu je zákon o ochraně veřejného zdraví; (d) je zákon o účetnictví, (e) je oprávněný zájem YJH na možnost Vás kontaktovat a informovat o aktvitách v YMCA.

3) Příjemci osobních údajů

Identikační, kontaktní údaje o členech a typu členství jsou sdíleny společnými správci YJH a YMCA v ČR. Identikační a kontaktní údaje o členech a účastnících akcí mohou být poskytnuty subjektům, od kterých čerpáme prostředky na provoz a pořádání akcí (např. YMCA v ČR, ministerstva, kraje, město Jindřichův Hradec a případné další subjekty), pokud jsou tyto údaje pro poskytnut dotace vyžadovány. Osobní údaje lze zpřístupnit subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po správci požadovat sdělení osobních údajů (např. policie). Správci neposkytují osobní údaje subjektům do třetch zemí.

4) Způsob zpracování

Osobní údaje jsou součást dokumentace o členech a akcích, do které je umožněn přístup pouze pověřeným členům, dobrovolníkům a pracovníkům správce, kteří tyto materiály potřebují pro uvedené účely.

Údaje z přihlášek na tábory, které byly vytvořené pomocí webové aplikace pro přihlašování provozované YJH, jsou navíc zpracovávány automatzovaně v tomto systému a zpřístupněny hlavnímu vedoucímu příslušného tábora. Rodič dítěte, který přihlášku vytvořil, má přístup toliko ke svým údajům.

YJH neprovádí automatzované rozhodování (včetně proilování) na základě zpracovávaných údajů.

5) Doba zpracování

Správce bude osobní údaje uchovávat po dobu nezbytně nutnou, zejména po dobu trvání vztahu (např. členství, účast), po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. z. o účetnictví), případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv správce. Údaje o zdravotním stavu jsou uchovávány po dobu šest měsíců po skončení tábora podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Údaj o činném členství je evidován pouze po dobu činného členství. Přihlášku činného člena uchovává YJH dle předpisů o účetnictví.

6) Zpřístupnění a aktualizace údajů

Pokud se domníváte, že o Vás správce eviduje nepřesné údaje, musíte tuto skutečnost správci oznámit a správce je povinen údaje opravit.

Jste oprávněni požadovat po správcích informace o zpracování Vašich osobních údajů, které Vám bez zbytečného odkladu předá YJH nebo YMCA v ČR; požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tmto však nesmí být dotčena zákonná povinnost správců osobní údaje zpracovávat); vznést námitku prot zpracování. K tomu je možné použít kontaktní údaje uvedené na webu www.ymca-jh.cz , www.ymca.cz nebo v záhlaví tohoto dokumentu.

V případě, že máte pochybnost o zákonnost zpracování osobních údajů, můžete podat stžnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7) Legislatva

Zpracování osobních údajů se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) a z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Informace je platná ke dni: 25.3.2018

Aktuality
Únor 27 2024

Přihlašování na tábor 2024

Vážení přátelé, přihlašovací systém bude otevřen 1.3.2024 v 8:00 hod.  Přihlášky bude možno jako vždy podat ZDE

Září 6 2023

Potáborové setkání 2023

Milí táborníci, všechny vás zveme na potáborové setkání, které se bude konat 10.9. v prostorách evangelického sboru v Jindřichově Hradci. Program jako vždy začne v 9:30 společnými bohoslužbami, v...

Březen 3 2023

Byl spuštěn přihlašovací systém pro tábory YMCA JH 2023.

Spolu s narůstající aktivitou vedoucích všech letních táborů Jindřichohradecké YMCA přichází i otevření přihlašovacího systému! Předběžné přihlášky lze podat zde: https://prihlasky.ymca-jh.cz/....

Odběr novinek

Chcete dostávat novinky emailem?

Zaregistrujte se

0.09075s